Wednesday, December 16, 2015

چگونه در سربازی «پخته» شویمشرح وضعیت فرضی:
 
سرهنگ به دندانپزشک دستور داده است تا به دلیل نبود داروی بی حسی، از دارو های بیحسی تاریخ مصرف گذشته استفاده شود.
دندان پزشک که خود یک سرباز وظیفه است، عوارض استفاده از داروی بی حسی تاریخ مصرف گذشته را به سرهنگ گوشزد میکند. یکی از عوارض این است که بیمار ممکن است چند ماه تا چند سال دچار بی حسی دهان و لب شود و به دلیل آسیب به عصب، اثر دارو از بین نرود.
 
در صورت تمرد از دستور اولیه سرهنگ، دندان پزشک، تهدید به ۳ روز بازداشت در یگان می شود و در صورت تکرار دوباره، بازداشت و حتی  با جزای سنگین تر مواجه خواهد شد.


اطلاع دادن به بیمار نوعی تمرد از دستور تلقی شده و عواقب مضاعفی برای دندان پزشک خواهد داشت.
 

سوال :
دندان پزشک چه باید بکند تا هم اخلاق و حقوق بیمار بی خبر از وضعیت را رعایت کرده باشد و هم خود کمترین آسیب را ببیند؟
 

دندان پزشک باید یک بار تمرد کند و سه روز در یگان بازداشت شود. بعد از آزادی، شروع به استفاده از داروی بیحسی تاریخ گذشته بکند و منتظر بماند تا اولین شکایت بیمار از بی حسی چند ماهه لب اتفاق بیافتد.
 

No comments: